62. Villa Giacomina-parken


Lat 58.531


Lon 13.1279

Villa Giacomina-parken

Villaparkens pampiga entre

Parken anlades 1791 av Claes Julius Ekeblad och kompletterades av Gustaf Piper 1818. Syftet var att anlägga en engelsk landskapspark, där naturens egen skönhet skulle framhävas. Visionen var ett böljande beteslandskap med utblickar över Vänern, med staden och Kinnekulle som fond. Andra för den engelska parken typiska element är slingrande gångar, bäckar, broar och ett lusthus. Skogen är till största delen öppen och lätt att ta sig fram i. Parken består av en blandning mellan främmande träd och för platsen naturliga trädslag. Det trädslag som dominerar i parken är bok. På de torrare partierna dominerar tall. Inplanterade träd, som har ett kulturhistoriskt värde är hängask, parklind, glanslind, lundalm, blodbok, hängbok, hästkastanj, bergek, cembratall och lärk. Området kring ravinen tillhör parkens fuktigaste del med mer näringskrävande arter. Här förekommer ask, lönn, hassel och inplanterade arter. I början av ravinen finns ett relativt stort bestånd av rododendron.
Parken utgör idag en viktig grön lunga för både omgivande bostadsområde som för Lidköpings stad som helhet. Parken ligger i anslutning till Skogshyddan, där det finns servering, minigolfbana och parkeringsplats.