Kålland

I denna kustanknutna jordbruksbygd med lång historia finns många lämningar från både förhistorisk och historisk tid. Särskilt under bronsåldern tycks Kålland ha varit en rik centralbygd. Det understryks av de många kustnära rösena, de unika bronssköldarna funna vid Fröslunda, den medeltida borganläggningen vid Jarlehus. I det kuperade landskapet ligger kyrkorna och de små byarna i typiska höjdlägen. De låglänta slättmarkerna var sanka mader tills de dikades ut under 1800-talet för att odlas upp och bebyggas. Rackeby är exempel på en sådan by. Kyrkan från 1100-talet ligger högt och omges av åkrar, betesmarker och fägator i ett mycket ålderdomligt kulturlandskap med förhistorisk hävd.