StadslandskapetStadslandskapet

Gråhäger

Även Lidköpings stad kan bjuda på rika naturupplevelser. Stadsmiljön ger speciella förutsättningar för biologisk mångfald. Med mänskligt slitage och ständiga ombyggnadsprojekt och tippområden finns det gott om jordblottor för fröogräs att gro. Klimatet i staden är dessutom ofta någon grad varmare än landskapet i övrigt. Med tåg, båtar och bilar hittar också en del nyanlända arter en ny boplats. Stadslandskapets flora och fauna blir därför helt unik.

I Lidköping har vi långa stränder utmed Lidan och Vänern. Här förekommer t.ex.arter som kärrhök, kungsfiskare, sandstarr som grönskära. Kommunen verkar för att långsiktigt få tillstånd en sammanhängande strandpromenad. På de äldre flygsandynorna växer det grova tallar och i sänkorna bildas våtare partier. Sandstränder och partier med grov vass gör upplevelsen rik och omväxlande.

I trädgårdar, parker och på kyrkogårdar är vanligvis den biologiska mångfalden stor. Träd tillåts ofta bli riktigt gamla och blir boplats för många olika arter. Genom att planera för flerskiktade bestånd med såväl örter som buskar och varierade trädslag så blir dessa miljöer viktiga rekreationsområden. Kommunen och kyrkan verkar för att minimera användandet av såväl konstgödsel som bekämpningsmedel vilket gynnar den biologiska nångfalden. Våtmarker blir allt ovanligare i stadsmiljöer. Stora ytor hårdgörs och vattendrag kulverteras. Där det finns kvar öppna diken och vattendrag kan dessa fungera som naturliga reningsverk för tätortens regnvatten. För att ta omhand regnvattnet lokalt kan vi i vissa fall bygga nya dammar och meandrande diken. Dessa koloniseras snabbt av växter och djur.. I anslutning till vår hamn har vi unika vadarmiljöer för flyttfågelstråken.

 • Läs mer om...
 • Geologi
 • Flora
 • Fauna
 • Vänern
 • Kulturlandskapet
 • Stadslandskapet
 • Allemansrätten
 • Skyddad natur
 • En schysst granne
 • Runstenar
 • Hembygdsgårdar
 • Bad och Hamnar
 • Cykla och Vandra
 • Kollektivtrafik
 • Hitta Mera
 • Båtturer